Skip to navigation

Cookies Notice

Browsing this website you agree to use cookies. For more info visit cookies information page.

Vállalási szabályzat

Vállalási szabályzat

A Fábián Group Kft (székhelye: 1048 Budapest, Bőröndös utca 14. 5. em. 14..; a továbbiakban: a "Szolgáltató"), a jelen Vállalási szabályzatban (a továbbiakban: az "VSz") meghatározottak szerint végez a Megrendelő http://intensaklima.hu weboldalán leadott (a továbbiakban: Weboldal) ajánlatkérést követő eseti megrendelése alapján légkondícionáló-berendezés telepítési és karbantartási szolgáltatásokat.

1. Az ajánlat és a megrendelés

1.1. A Megrendelőnek a weboldalon leadott ajánlatkérését követően Szolgáltató a legrövidebb időn belül, de legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül megküldi az ajánlatot a Megrendelőnek, egyúttal biztosítja annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a jelen VSZ rendelkezéseit megismerhesse. A szolgáltatás teljesítése – a megrendelés és annak visszaigazolása tartalma függvényében – a Megrendelő által megadott helyen történik. A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony a Szolgáltató ajánlatának Megrendelő általi kifejezett elfogadásával jön létre. A Szolgáltató ajánlata a kibocsátása napjától számított 15 (tizenöt) naptári napig érvényes, az ajánlat elfogadásáról szóló írásbeli Megrendelői nyilatkozatnak ezen határidőn belül kell visszaérkeznie a Szolgáltatóhoz, ellenkező esetben a szolgáltatási szerződés nem jön létre. A Megrendelő az ajánlat elfogadására irányuló nyilatkozatát megteheti a Szolgáltató székhelyén vagy a fabiangroupkft@gmail.com e-mail címen.

1.2. A Szolgáltató ajánlatának, valamint a felek között esetlegesen létrejött egyedi szerződésnek az VSZ minden esetben részét képezi. A Szolgáltató ajánlatának elfogadásával a Megrendelő a jelen VSZ feltételeit változtatás nélkül elfogadja; amennyiben a Megrendelő az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozatban az VSZ feltételeitől eltérő kikötéseket fogalmaz meg, a felek között a szerződéses viszony csak a Szolgáltató előzetes, kifejezett elfogadó írásos nyilatkozatával jön létre. A Szolgáltató ilyen tartalmú kifejezett, írásbeli nyilatkozata hiányában az eltérő kikötések nem minősülnek elfogadottnak, így nem képezik részét a szolgáltatási szerződésnek.

2. A telepítés, karbantartás feltételei

2.1. A Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységét a jelen VSZ 1. sz. mellékletében foglalt feltételek mellett, az 1. sz. melléklet szerinti telepítési nyilatkozat Megrendelő általi külön elfogadását (aláírását) követően kezdi meg. A légkondicionáló berendezések standard beszereléshez és a telepítéshez kapcsolódó termékek, valamint azok – vállalási árban benne foglalt – alkatrészei, tartozékai a mindenkori Telepítési Nyilatkozatban kerülnek szabályozásra, mely a jelen VSZ. 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi (a továbbiakban 1. sz. melléklet). A vállalási árba bele nem foglalt tartozékok, alkatrészek, szerelési anyagok árát a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére megtéríteni.

2.2.Eltérő kikötés hiányában a karbantartás folytán esetlegesen lecserélt tartozékok – illetőleg amennyiben a karbantartás a teljes berendezés cseréjével jár együtt, úgy a teljes lecserélt berendezés (beleértve annak tartozékait) - külön díj felszámítása nélkül – a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával -  a Szolgáltató tulajdonába kerülnek; azok elszállításáról és szakszerű kezeléséről a Szolgáltató gondoskodik.

3. Szolgáltatási díj

3.1. A telepítési és karbantartási szolgáltatások díját (a továbbiakban: a "Szolgáltatási Díj") a Szolgáltató ajánlata tartalmazza. Az 1. sz. melléklet szerinti extra szolgáltatások igénybevételével az eredeti ajánlat szerinti Szolgáltatási Díj növekedhet, attól eltérhet. A Szolgáltató jogosult átalány díj, mint Szolgáltatási Díj alkalmazására. A Szolgáltatási Díj az ÁFA összegét nem tartalmazza.

3.2. Az ajánlatban meghatározott Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató jogosult módosítani, jogszabályváltozás, az USD vagy az EUR jelentős árfolyamváltozásai, illetve egyéb lényeges körülmény bekövetkeztekor. A módosított díjakat a Szolgáltató az új díjak Szolgáltató honlapján történő közzétételét követően alkalmazza. Amennyiben a tényleges díj az ajánlatban megadotthoz képest magasabb, úgy a Szolgáltató a Megrendelő részére a túllépés okáról írásos kimutatást készít. Ha a Megrendelő azt nem fogadja el, akkor a Szolgáltató a telepítést nem hajtja végre, illetve a berendezés karbantartását csak olyan mértékben végzi el, mely mértékről az eredeti ajánlat szólt, és mely mérték a rendeltetésszerű használatnak, valamint egyéb jogszabályi, műszaki, stb. előírásoknak megfelel.

3.3. A Szolgáltató a Szolgáltatási Díj ÁFA-val növelt összegéről a számlát a munkalap alapján állítja ki.

3.4 A Megrendelő a Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató részére a számla kiállításával egyidejűleg, készpénzben köteles megfizetni. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat 8 (nyolc) százalékponttal növelt mértékének megfelelő késedelmi kamat megfizetésére köteles.

4. Jótállás

4.1. A Szolgáltató az általa telepített légkondicionáló berendezések telepítésétől számított 12 (tizenkét) hónapos jótállást vállal. A jótállás kizárólag a telepítéssel kapcsolatban végzett tevékenységekre vonatkozik, így nem terjeszthető ki a telepítéssel közvetlenül összefüggésben nem álló tevékenységekre. A jótállás nem terjed ki különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő által jogosulatlanul elvégzett karbantartási munkákból eredő hibákra, valamint a Megrendelő által biztosított berendezésekre, tartozékokra, alkatrészekre, engedély nélküli módosításra vagy helytelen használatra, a termék megadott specifikációkon kívül eső körben történő működtetésére, illetve a Megrendelő által nem megfelelő módon végzett helyszín-előkészítési és karbantartási műveletekre, az ezekből eredő károkra, hibákra.

4.2. A Szolgáltató az általa végzett javítási-karbantartási munkálatok kapcsán jótállást csak az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén, a hivatkozott rendelet szerinti tartalommal vállal.

4.3. A Megrendelő köteles a Szolgáltatót haladéktalanul írásban (levél, távirat, fax, e-mail) értesíteni, ha a karbantartással érintett berendezés hibáját észleli. Az értesítés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

4.4. A Megrendelő jótálláson alapuló igényét csak a telepítési szolgáltatásra vonatkozó, a Szolgáltató által kiállított számla alapján érvényesítheti.

4.5. A jótállási igények kapcsán egyebekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Felelősségkorlátozás

5.1. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét a következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért.

5.2. A Szolgáltató felelőssége közvetlen károkért egyedi megrendelésenként összesen legfeljebb a szolgáltatással érintett berendezésnek a szolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőző időpontban érvényes piaci értékéig terjed.

5.3. A Megrendelő a jelen VSZ-ben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a Szolgáltató által alkalmazott díjtételekre (munkadíj, anyagköltség) tekintettel fogadja el.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A Megrendelő köteles biztosítani a Szolgáltató szakemberei részére a légkondicionáló berendezéshez, illetve az annak felszereléséhez szükséges helyhez, áramforráshoz, stb. való hozzáférést, valamint a munkavégzés műszaki környezeti feltételeit. A Megrendelő minden elvárhatót köteles megtenni a Szolgáltató szakembereinek biztonsága és egészségének megóvása érdekében azon időtartam alatt, míg a Szolgáltató szakemberek a Megrendelő által megjelölt területen tevékenykednek. A Megrendelő biztosítja egy képviselőjének jelenlétét abban a helységben, ahol a telepítő, karbantartó munka folyik, illetve ahol a berendezés található.

6.2. A szolgáltatások teljesítésének időszaka: hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óráig. A Szolgáltató a szolgáltatásokat az azok teljesítéséhez szükséges, szakmailag ésszerű idő alatt, a szolgáltatási időszakon belül teljesíti.

6.3. A jelen VSZ-ben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben az VSZ valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadók. Jelen VSZ bármelyik pontjának érvénytelensége az egész VSZ érvényességét nem érinti. Ebben az esetben a többi pont ugyanúgy érvényben marad.

Vállalási szabályzat

Updated on 2018-10-05T13:54:06+02:00, by Fábián Zsolt.